Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Is-7 Visti (Ħamis ix-Xirka 2014)

(Nota tal-website: Dawn il-visti jsiru fil-knejjes izda hsibna li ngibuhom biex iservu ta’ ghajnuna ghal dawk li ma jistghux jaghmluhom jew ghal dawk li fid-dar iridu jaghmlu ftit meditazzjoni u talb)

L-Adorazzjoni Ewkaristika ta’ Hamis ix-Xirka tista ssir billi wiehed izur il-knejjes fejn ikun hemm l-Artal tar-Repozizzjoni u jimmedita fuq il-kobor ta l-imhabba li Kristu wriena fl-Ewkaristija u wara li jrodd is-salib jghid dan it-talb ghal kull vista li jaghmel.

Ghal kull zjara, trid tidhol fil-knisja, tmur quddiem l-artal tar-repozizzjoni, toqghod gharkubtejk, trodd is-salib u tadura bil-qima lil Gesu’ Ewkaristija u tghid it-talba:

“ O Mejda Mqaddsa li fiha Kristu jittiehed bhala ikel, issir it-tifkira tal-Passjoni Tieghu u ruh tintela b’kull grazzja u jinghata r-rahan tal-hajja ta’ dejjem”.

L-Attijiet iz-Zghar:

Mulejja, nemmen fik, kollok verita,
Mulejja, nitma’ fik, kollok hniena
Mulejja, inhobbok fuq kollox, kollok imhabba
Mulejja, nindem ghax offendejtek, kollok tjieba
Mulejja, inqaddes ruhi bis-sagramenti tieghek, kollok qdusija.

Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

L-EWWEL VISTA
Il-Ħaruf ta’ l-Għid

Qari: mill-Ktieb ta l-Esodu (12, 3-7)
Il-Mulej qal lil Mose’: “Kellem lill-gemgha kollha ta’ Israel u ghidilhom: Fl-ghaxra ta’ dan ix-xahar kull wiehed minnkom jiehu haruf kull familja, wiehed kull dar … Intom izzommuh sa l-erbatax ta’ dan ix-xahar, meta l-gemgha kollha ta’ Israel toqtlu bejn inzul ix-xemx u d-dlam. Imbaghad jiehdu mid-demm tieghu u jroxxuh fuq il-gnub u l-blata tal-bibien fejn ikunu se jiekluh.”

Riflessjoni:
Dan il-haruf kien xbiha ta’ Kristu, li gie ssagrifikat fuq is-salib, carcar demmu ghalina bhala prezz tal-fidwa taghn, u mbaghad fl-Ewkaristija tana gismu u demmu bhala ikel u xorb spiritwali taghna. Ghalhekk San Pietru kiteb (I Pt 1,19) li gejna mifdijin “bid-demm ghaziz ta’ Kristu, li kien bhal haruf ta’ ghajb u bla tebgha.”

Talba:
Mulej Gesu’, haruf bla tebgha, vittma ghal dnubietna, li fdejtna bis-sagrificcju tal-kalvarju, u fl-Ewkaristija ridt li tibqa’ ggedded dan is-sagrificcju u tkun l-ghixien spiritwali taghna, ahna nroddulek hajr ta’ mhabbtek ghalina u nitolbuk tnaddafna minn dnubietna u zzomna dejjem qrib tieghek. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

IT-TIENI VISTA
Il-Manna xbieha ta’ l-Ewkaristija

Qari: mill-Ktieb ta l-Esodu (16, 15)

“Malli wlied Israel raw dan, bdew jghidu wiehed lill-iehor: “Min hu?” – ghax ma gharfux x’inhu. Mose’ qalilhom “Dan hu l-ikel li l-Mulej takom biex tixbghu.”

Riflessjoni:
Il-poplu tal-Ligi l-Qadima, li kien miexi fid-dezert fi triqtu lejn l-Art Imwieghda, kien jehtieg il-manna “ikel gej mis-sema” biex jaqta’ l-guh tieghu u jibqa’ f’sahhtu. Ahna wkoll nehtiegu l-ikel li gej mis-sema, biex nibqghu b’sahhitna spiritwalment u nifilhu nkomplu mexjin fil-pellegrinagg lejn is-sema pajjizna.

Talba:
Mulej Gesu’, hobz ta’ l-angli u manna tas-sema, ghallimna int kif ghandna nersqu nircevuk fit-Tqarbin Imqaddes, biex ruhna tissahhah blikel spiritwali li inti tajtna. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

IT-TIELET VISTA
Il-Weghda ta’ l-Ewkaristija

Qari: mill-Evangelju ta’ San Gwann (6, 51)
“Gesu’ wegibhom: “Jien hu l-hobz haj li nizel mis-sema. Jekk xi hadd jiekol minn dan il-hobz jghix ghal dejjem. U l-hobz li jiena naghti huwa gismi ghall-hajja tad-dinja.”

Riflessjoni:
Ghad li l-Lhud ma fehmuhx u tlewwmu bejniethom, izda Kristu b’dawn il-kliem weighed li ser jaghti gismu bhala Ikel u Demmu, biex il-bnedmin ikollhom il-hajja ta’ dejjem bhala xorb. Din il-weghda Gesu’ wettaqha fl-ahhar ikla tieghu meta waqqaf l-Ewkaristija.

Talba:
Mulej Gesu’, li ghall-hajja tad-dinja, ridt taghtina dan ir-rigal hekk kbir tat-Tqarbin, sahhah fina l-fidi u t-tama taghna biex nittamaw dejjem fil-weghdiet tieghek, halli din it-tama shiha tkun bhal dawl li jmexxina tul hajitna kollha. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

IR-RABA’ VISTA
It-Twaqqif ta’ l-Ewkaristija

Qari: mill-Evangelju ta’ San Mattew (26, 26-28)
“ Huma u jieklu, Gesu’ ha l-hobz f’idejh, qal il-barka, qasmu, newwlu lid-dixxipli u qal: “Hudu, kulu, dan hu gismi.” Imbaghad ha l-kalci u qal: “ixorbu lkoll minnu, ghax dan huwa demmi, id-demm tal-Patt, li jixxerred ghall-kotra ghall-mahfra tad-dnubiet.”

Riflessjoni:
Proprju meta l-ghedewwa tieghu kienu qeghdin ihejju sabiex jaqbduh u jaghtuh il-mewt, Kristu, awl il-lejl qabel ma miet ried jaghtina prova kbira u cara ta’ mhabbtu lejna billi hallielna l-Ewkaristija.

Talba:
Ahfrilna, O Gesu’, dnubietna u l-ingratitudni taghna lejk, aghmel li naghrfu ahjar imhabbtek u nikkorrispondu ghaliha. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

IL-HAMES VISTA 
It-Thejjija ghat-Tqarbin

Qari: mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lil Korintin (11, 28-29)
“Ha jaghrbel il-bniedem lilu nnifsu, imbaghad jiekol il-hoba u jixrob il-kalci. Min jiekol u jixrob bla ma jaghzel minn ikel iehor il-Gisem tal-Mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tieghu stess.

Riflessjoni:
Hija xewqa ta’ Kristu li nersqu nitqarbnu ta’ spiss, izda biex nitqarbnu kif jixraq, jehtieg li ruhna tkun hielsa mid-dnubiet mejta, , u li nilqghu lil Gesu’, bil-fidi u l-imhsbbs lejh.

Talba:
Kebbsilna qalbna bl-imhabba tieghek Mulej, biex inzommu ‘l boghod mid-dnub u nikbru dejjem izjed fil-qdusija. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

 

IS-SITT VISTA
L-Ghaqda Taghna Ma’ Kristu 

Qari: mill-Evangelju ta’ San Gwann (15, 4-5)
“Ibqghu fija u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergha ma tistax taghmel taghmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqghux fija. Jiena d-dielja, intom il-frieghi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jaghmel hafna frott; ghax minghajri ma tistghu taghmlu xejn. ”

Riflessjoni:
It-tixbih tad-dielja u l-frieghi taghha turina l-htiega li nkunu maghqudin ma’ Kristu, ghax kif il-frieghi jiehdu l-ghixien taghhom mid-dielja, u jmutu jekk jitqacctu miknnha, hekk ukoll ahna, inkunu mejtin spiritwalment jekk ninfirdu minn Kristu. Nghozzu mela l-ghaqda taghna ma’ Kristu, permezz tal-fidi fih u tal-grazzja tieghu.

Talba:
O Gesu’, li ridt tibqa’ maghna fl-Ewkaristija, ahna nadurawk u nitolbuk li zzomna dejjem maghqudin mieghek biex qalbna ssir tixbah lil tieghek. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

IS-SEBA’ VISTA
L-Ghaqda Taghna l-Bnedmin permezz ta’ l-Ewkaristija

Qari: mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lil Korintin (I Kor 10, 16-17)
Il-kalci mbierek li fuqu nghidu l-barka, m’huwiex ghaqda mad-demm ta’ Krisru? U l-hobz li naqsmu m’huwiex ghaqda mal-gisem ta’ Kristu? Ghax la l-honza hi wahda, ahna, li ahna hafna, ahna gisem wiehed; ilkoll kemm ahna niehdu sehem minn hobza wahda.”

Riflessjoni:
L-Ghaqda ma’ Kristu ghandha twassal ukoll ghall-ghaqda taghna flimkien biex nistghu nkunu “qalb wahda u ruh wahda”. Din l-ghaqda tista ssehh biss fejn hemm il-karita’ jew l-imhabba fraternal. U din hi sinjal li ahna veri dixxipli ta’ Kristu.

Talba:
“Mulej Gesu’ Kristu, zommna ‘l boghod minn kull xorta ta’ tilwim, u fawwrilna qalbna bl-imhabba tieghek, biex nirrispettaw u nghinu ‘l-hutna ghall-imhabba tieghek u nahdmu dejjem ghall-
ghaqda li Inti tixtieq fostna. Amen.

Missierna, Sliema u Glorja ghal hames darbiet, talba ghall-fehma tal-Papa, u Kredu.
Nadurawk O Gesu’ u nberkuk ghax b’salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

Fi tmiem is-seba’ visti jixraq li ssir it-tqarbina tax-xewqa.

Tqarbina tax-Xewqa

O Gesu’, jiena nemmen li inti tinsab f’dan is-Sagrament ta l-Imhabba.
O Gesu, jiena nhobbok, u ghax inhobbok jiddispjacini li offendejtek. Nixtieq nircevik gewwa fija, ma nistax nircevik fit-tqarbin, nircevik spiritwalment b’din it-tqarbina tax-Xewqa. (waqfa qasira fis-skiet)

Gesu’, ejja ghandi, irrid inhobbok issa, irrid inhobbok dejjem izjed, la tippermetti qatt li ninfired minnek.

Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa’ ghal dejjem ta’ dejjem.
Amen.

Jinghadu wkoll l-invokazzjonijiet:

Ikun imbierek Alla,
Imbierek l-Isem Imqaddes Tieghu,
Imbierek Gesu’ Kristu veru Alla u veru Bniedem,
Imbierek l-Isem ta’ Gesu’,
Imbierka l-Qalb Imqaddsa Tieghu,
Imbierek id-Demm ghaziz Tieghu,
Imbierek Gesu fis-Santissimu Sagrament ta’ l-Artal,
Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu,
Imbierka l-kbira Omm t’Alla Marija Santissima,
Imbierek l-Imqaddsa Immakulta Koncezzjoni taghha,
Imbierek it-tlugh glorjuz taghha fis-sema,
Imbierek l-isem ta’ Marija Vergni u Omm,
Imbierek San Guzepp gharus kastissimu taghha,
Imbierek Alla fl-Angli u l-Qaddisin kollha Tieghu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s