Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

It-Tieni Ħadd tar-Randan (Sena A) 2014

It-Tieni Ħadd tar-Randan (Sena A)
Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.

L-Ewwel Qari

Is-sejħa ta’ Abram, missier il-poplu ta’ Alla.

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

F’dak iż-żmien, 1il-Mulej qal lil Abram:  «Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek,  u minn dar missierek, lejn l-art li jien nurik.  U jien nagħmlek ġens kbir, inbierkek u nkabbarlek ismek, u int tkun barka.  Jien inbierek lil min ibierkek, u nisħet lil min jisħtek.  U jitbierku bik it-tribujiet kollha ta’ l-art.»  U telaq Abram kif kien qallu l-Mulej.

Salm Responsorjali

Rl. : Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna

Sewwa hi l-kelma tal-Mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel.  Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art.

Rl.

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, u jaħjihom fi żmien il-ġuħ.

Rl.

Ruħna tixxennaq għall-Mulej, hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.  Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna.

Rl.

It-Tieni Qari

Alla jsejħilna u jdawwalna.

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju

Għażiż, aqsam miegħi t-tbatija għall-Evanġelju, u afda fil-qawwa ta’ Alla, li salvana u sejħilna b’sejħa qaddisa, mhux għax qies l-għemejjel tagħna, imma skond il-pjan tiegħu stess u skond il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tahielna qabel iż-żmien ta’ l-eternità fi Kristu Ġesù, imma dehret issa permezz tad-dehra tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesù li qered il-mewt, u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz ta’ l-Evanġelju.

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Fi sħaba kollha dawl, leħen il-Missier instema’: «Dan hu Ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.»

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Evanġelju

Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom, u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu.  Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: «Mulej, kemm hu sew li aħna hawn!  Jekk trid intella’ hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija.» Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom, u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: «Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.»  Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biża’.  Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: «Qumu. La tibżgħux.»  Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu.  Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: «Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.»

_____________________

Riflessjoni dwar it-Tieni Ħadd tar-Randan (Sena A)

Line_Endline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s