Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Profeziji tal-Qawmien ta’ Ġesu fl-Antik Testment

L-Irxoxt - Statwa rapprezentattiva u devota tas-Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

L-Irxoxt - Statwa rapprezentattiva u devota ta' Kristu Rebbieħ fuq il-Mewt tas-Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

(Genesi:22:4) Fit-tielet jum Abraham rafa’ ghajnejh, u lemah il-post mill-boghod.

(Isaia:53:9) U tawh qabar mal-ħżiena, u ma’ l-għonja difnuh, għalkemm ma għamel ebda deni, u minn fommu ma ħareġ ebda qerq. (Is:53:10) Iżda l-Mulej għoġbu jgħakksu bil-mard. Talli joffri ruħu b’sagrifiċċju ta’ riparazzjoni, huwa għad jara nisel u jtawwal jiemu; u r-rieda tal-Mulej isseħħ bih.

(Salmi:2:7) Irrid inxandar id-digriet tal-Mulej; hu qalli: “Ibni int, jien illum nissiltek.

(Salmi:16:8) Nżomm il-Mulej dejjem quddiemi, għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek.
(Salmi:16:9) Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet.
(Salmi:16:10) Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar.
(Salmi:16:11) Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek.

[Hosea:6:2] Wara jumejn jerġa’ jagħtina l-ħajja, mbagħad fit-tielet jum jerġa’ jqajjimna, sabiex quddiemu ngħixu.

[Ġona:1:7] Mbagħad bdew jgħidu wieħed lil ieħor: “Ejjew nitfgħu x-xorti, ħa nkunu nafu ta’ min hi l-ħtija li waqa’ fuqna dan l-għawġ kollu.” Tefgħu x-xorti, u x-xorti waqgħet fuq Ġona.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s