Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

Latest

Image

EŻERĊIZZI f’Birżebbuġa Għas-Sena 2015

Image

Ras ir-Randan f’Birżebbuġa 2015

Infakkru l-Mewt, il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu f’Birżebbuġa. (Editorjal 2015)

1981846_10152301195234675_6831513733079751099_n

Ftit siegħat oħra u ma’ tmiem il-Karnival nagħtu bidu għat-tifkira tal-Mewt u l-Passjoni ta’ Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem.  Ġesù jirrapreżenta l-ħaruf li kellu jiġi sagrifikat biex il-poplu ta’ Alla jkun jista’ jsalva.  Dan huwa misteru kbir.  Alla li jibgħat lill-iben waħdieni tiegħu biex jiċċekken u jinżel fil-livell tal-bniedem.  Il-Kristjaneżmu huwa bbażżat appuntu fuq il-ħajja u t-tagħlim li ħallielna Ġesù.  X’tifsira għandhom it-33 sena li Ġesù kien magħna fuq din l-art?  Ħafna.  It-tagħlim li ħallielna huwa l-patt il-ġdid li għamel Alla mal-poplu tiegħu, patt miftuħ għall-bnedmin kollha tad-dinja u mhux għall-poplu Lhudi biss.

X’tifsira għandhom dawn il-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid il-Kbir?  Hemm sens li niċċelebrawh kif niċċelebrawh aħna l-Maltin?  Hemm sens fil-purċissjonijiet u l-esebizzjonijiet li nagħmlu?  Ta’ spiss fuq il-gazzetti u blogs oħra lokali naqraw kummenti dispreġjattivi kontra dawn it-tradizzjonijiet Maltin.  Il-misteru tal-Mewt u l-Qawmien ta’ Ġesù jirrapreżenta ftit jew wisq il-ħajja tagħna fuq din l-art.  Il-mewt u t-tbatija ta’ Ġesù hija l-mewt u t-tbatija tagħna.  Il-Qawmien ta’ Ġesù hija t-tama tagħna għall-ħajja aħjar wara din id-dinja.  Iż-żmien li fih nikkommemoraw it-tbatija u l-mewt ta’ Ġesù għandha ġġiegħlna nirriflettu fuq il-mortalità tagħna.  Fl-ewwel ġurnata tar-Randan, fil-funzjoni li ssir ġewwa l-knisja, is-saċerdot jgħidilna b’mod dirett ‘trab kont u trab trid terġa’ ssir’ filwaqt li jroxx fuq rasna l-irmied tal-friegħi maħruqa taż-żebbuġ.  Bil-mewt ta’ Ġesù għandna niftakru fit-tbatijiet tagħna, fid-dnubiet tagħna, fil-limitazzjonijiet tagħna.  Żmien il-Ġimgħa Mqaddsa għandu jservi bħala żmien ta’ riflessjoni u tisfija.  Barra minn din l-esperjenza personali u profonda, żmien il-Ġimgħa Mqaddsa huwa wkoll żmien li fih infakkru passi importanti fil-Liturġija tagħna:  it-twaqqif tas-Saċerdozju u tal-Ewkaristija.  Għalhekk il-funzjonijiet fil-knisja jieħdu wkoll dimensjoni importanti daqs ir-riflessjoni u l-esperjenza personali li semmejna ftit qabel.  Il-programm liturġiku minn dan il-lat huwa rikk, huwa patrimonju tal-Knisja li jmur lura għal mijiet ta’ snin.

Mar-riflessjonijiet personali li kull individwu jagħmel matul dawn il-ġranet anke bis-saħħa ta’ diversi eżerċizzji li jiġu organizzati flimkien mal-funzjonijiet liturġiċi li jsiru ġewwa l-knisja biex bihom infakkru t-twaqqif ta’ diversi sagramenti istituwiti minn Ġesù nnifsu, wieħed ma jistax iħalli barra t-tradizzjoni popolari reliġjuża.  Din bla dubju ta’ xejn għandha post speċjali f’qalb il-Maltin.  Din hija espressjoni ta’ fidi, kultura u arti.  Din l-espressjoni tqarreb lil ħafna nies lejn il-misteru tal-Mewt u l-Qawmien ta’ Ġesù.  Għaldaqstant ħadd m’għandu jħossu privileġġat li jirridikola jew jattakka lil dawk li jħobbu dawn l-affarijiet u li permezz tagħhom iħossuhom qrib t’Alla.  Ġesù stess niżel f’din id-dinja, tlaħħam u ma baqgħax spirtu.  F’ħafna reliġjonijiet fid-dinja, il-figura ta’ Alla hija biss fil-forma ta’ spirtu.  Ir-reliġjon tagħna mhijiex hekk.  Aħna nemmnu li Alla tlaħħam bħalna u għadda mill-esperjenza umana.  Għalhekk il-figuri u l-arti li b’xi mod tirrapreżenta lil Ġesù hija leġittima u hemm lok għaliha.  Mhijiex paġaniżmu jew idolatrija.

F’Birżebbuġa, grupp imdaqqas ta’ nies  qed jerġgħu jaħdmu biex jagħtu spettaklu ta’ arti, jagħtu ċans lill-individwi biex iżuru l-wirja tagħhom u jkollhom okkażjoni li jirriflettu fuq dan il-Misteru reliġjuż.  Jidher li se jkun hemm xi wirjiet ġodda u dan jawgura tajjeb ħafna.  Il-mużika ma tonqosx u bi pjaċir ngħid li żewġ wirjiet minnhom bħas-snin l-imgħoddija se jkunu qed jinfetħu bil-mużika ta’ grupp volontarju ta’ mużiċisti bravi.  Quddiem dan kollu bilfors li wieħed irid ifaħħar dan l-entużjażmu.  Li tara grupp ta’ żgħażagħ jieħu inizjattiva biex ifakkar dan iż-żmien għażiż hija xi ħaġa ta’ min ifaħħar.  Prosit lil kulħadd.  Dawn in-nies għandhom jiġu rikonoxxuti.  Inħeġġeġ lill-Kunsill biex jagħti iktar importanza lil dawn l-attivitajiet kulturali u jgħin iktar lil dawn il-volontarji.  Wieħed jirringrazzja wkoll il-Knisja ta’ Birżebbuġa, il-Kappillan, il-viċi u l-Kleru tal-għajnuna.  Kemm hu sabiħ li wieħed jinkoraġixxi dawn l-affarijiet, speċjalment meta qed ngħixu f’dinja fejn ħafna miż-żgħażagħ qed jintilfu f’ħinijiet twal quddiem xi playstation.  Dan il-wirt irridu nieħdu ħsiebu u rridu nneħħu l-istigma li tpoġġiet fuqu dawn l-aħħar snin.  Hija ħasra meta tisma’ ċertu nies awtorevoli jitkellmu kontra dawn l-użanzi.  Dan huwa ħażin ħafna.

Nagħlaq dan il-messaġġ li nagħmel ta’ kull sena fuq dan il-Blog billi nwiegħed l-għajnuna tiegħi kollha sabiexl-attivitajiet li jsiru f’Birżebbuġa jkunu reklamati ma’ Malta u Għawdex kollu.  Birżebbuġa hija ddedikata kemm għal San Pietru u anke għad-Duluri, żewġ personaġġi li fl-istorja tal-Passjoni ta’ Ġesù għandhom rwol importanti ħafna.  Il-veru fatt li Birżebbuġa kienet iddedikata lid-Duluri għandha tagħtina spinta biex nagħmlu minn dan iż-żmien teżor kbir ta’ fidi u kultura.  Birżebbuġa għandha tħossha kburija li kienet mgħammda taħt id-Dulur ta’ Sidtna Marija.  Nirringrazzja lil dawk kollha li qed jaħdmu biex ikabbru l-Kultura ta’ dawn iż-żminijiet f’Birżebbuġa.  Kull sena qed jiżdiedu fil-kwalità u l-kwantità.  Ħadd m’għandu jaqta’ qalbu.  Bis-saħħa tal-wirjiet u l-mużika li qed norganizzaw qegħdin nagħtu gost lil ħafna nies kemm minn Birżebbuġa u kemm minn barra Birżebbuġa.

Nawguralkom żmien sabiħ ta’ riflessjoni mal-Passjoni ta’ Ġesù u ċelebrazzjonijiet ta’ kuntentizza mal-Qawmien tiegħu mill-Imwiet.

Webmaster
17/2/2015

Sena d-Dieħla 2015

Knisja-Duluri-Buga

Għal min hu dilettant, il-preparazzjonijiet jibdew mill-għada li tgħaddi l-festa għas-sena ta’ wara.  Sena d-dieħla l-ġranet qaddisa tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa se jkunu hekk:

13 ta’ Frar – 17 ta’ Frar 2015:  – Karnival

18 ta’ Frar 2015 – Ras ir-Randan

22 ta’ Marzu 2015 – Ħadd Lazzru

27 ta’ Marzu 2015 – Id-Duluri

29 ta’ Marzu 2015 – Ħadd il-Palm

1 t’April 2015 – L-Erbgħa tat-Tniebri

2 t’April 2015 – Ħamis ix-Xirka

3 t’April 2015 – Il-Ġimgħa l-Kbira

4 t’April 2015 – Sibt il-Għid

5 t’April 2015 – L-Għid il-Kbir

Line_Endline

 

 

L-Għid it-Tajjeb lil kulħadd (2014)

L-Irxoxt

Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dawk kollha li qed jaħdmu biex Birżebbuġa ma tkunx nieqsa miċ-Ċelebrazzjonjiet tal-Għid.  L-għan tad-Dilettanti ta’ dawn il-jiem qaddisa huwa li jqarrbu kemm jista’ jkun lil Ġesù fil-qlub tan-nies.  Dawn l-użanzi mhumiex ‘paganiżmu’, kelma li sfortunatament daħlet f’ħalq ħafna nies u ħadd ma jużaha fil-kuntest it-tajjjeb.  L-użanzi li jsiru f’dan iż-żmien jgħinuna noqorbu aktar lejn dan il-misteru, ta’ bin Alla li ġie fid-dinja biex jgħix bħalna u jmut għad-dnubiet tagħna.

Nifraħ lil dawk li tellgħu l-wirjiet tagħhom, il-parroċċa li fasslet programm sħiħ ta’ ċelebrazzjonijiet, liż-żewġ għaqdiet mużikali li tellgħu kunċerti tal-mużika apposta għall-okkażjoni; lil dawk kollha li organizzaw ħarġa apposta għal dawn iż-żminijiet; lil dawk li f’Ħamis ix-Xirka ħolqu atmosfera sabiħa bix-xemgħat fuq iz-zuntier; u lil dawk li tellgħu pageant tal-Passjoni ta’ Ġesù.  Dawn kollha ħaqqhom grazzi kbira.

Kulħadd jaf kemm Birżebbuġa għadha nieqsa minn dawn l-affarijiet però b’ferħ ngħid li dawn qegħdin dejjem jiżdiedu.  Tajjeb li dan l-isforz ikun wieħed aktar kollettiv.  Fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa.  Il-koperazzjoni ta’ bejnietna trid tikber magħna.  Forsi għad jasal żmien fejn min jagħmel ħaġa jaħdem spalla ma’ spalla ma’ min jagħmel ħaġ’oħra.  Diġa qegħdin naraw pont bejn wirjiet statiċi u programmi mużikali.  Dan huwa żvilupp interessanti, sforz il-kreattività ta’ individwi però mhux biss – huwa sinjal ta’ koperazzjoni, ta’ id ta’ ħbiberija.  Qegħdin naraw ħbieb jgħinu lil xulxin, ħbieb li jmorru jdoqqu fil-programmi mużikali ta’ xulxin.  Il-Wirjiet ma baqgħux biss wirjiet ta’ statwi ċassi, iżda attività li tiġbor fiha ħafna elementi flimkien bħall-mużika u l-letteratura, armar ta’ bandalori u pavaljuni fuq barra.

Nixtieq li jispiċċa dak iż-żmien fejn grupp iħossu mkabbar u maqtugħ għalih, jew niffissaw fuq l-idea li l-modern jipprevali fuq il-ħoss tradizzjonali iżda sinjur tal-banda mużikali.  Ix-xewqa hija li dawn l-isforzi xi darba jimmaterjalizzaw f’prodott kollettiv.  Min jaf jekk xi darba naslux nagħmluha?  Irħula oħra diġa qegħdin jagħmlu hekk.  Imma l-ewwel irridu nkissru l-ostakli li hemm bejnietna, ostakli li wieħed jaħseb li huwa ‘l fuq mill-ieħor.  Il-ħolma hija li xi darba Birżebbuġa tingħaqad flimkien għal attività waħda u singolari.  Sakemm naslu għal dik il-maturità rridu sadanittant nibqgħu nippreservaw l-attivitajiet u l-inizjattivi personali, għax jekk ma jinżammux ħajjin dawn – żgur ma nistgħux nagħmlu pass ieħor ‘il quddiem.

Minn dan is-sit nixtieq nerġa’ nifraħ lil kulħadd għax dak li ġie organizzat hawn isfel kien tajjeb u kien ta’ livell għoli.  Il-kompitu tagħna huwa li nħarsu ‘l quddiem u nesploraw possibiltajiet oħra li fihom entitajiet diversi jistgħu jingħaqdu flimkien u joħolqu xi ħaġa.  Irridu nħarsu lejn il-koperazzjoni bejn l-għaqdiet flimkien u nimxu minn hemm.  F’Birżebbuġa jeżisti talent kbir imma kemm minn dan it-talent qiegħed jissarraf?  Kemm minn dan it-talent qiegħed jintilef?  X’inhu jiġri miż-żgħażagħ ta’ Birżebbuġa?  Mit-talenti tagħhom?  Qegħdin nitilfuhom?  Hemm aktar żgħażagħ li jistgħu jagħtu kontribut kulturali?  X’aħna nagħmlu biex nilħquhom?  Qegħdin naħdmu biżżejjed biex lil dan ir-raħal nagħtuh identità kulturali speċjalment fil-qasam tal-kultura popolari reliġjuża?  Dan ir-raħal sabiħ tagħna ġie mgħammed taħt Ommna Marija Addolorata u maż-żmien ġie kkonsagrat lil San Pietru Appostlu. Naħseb qegħdin tindunaw li ż-żewġ personaġġi huma fost l-iktar importanti għall-knisja Kattolika imma mhux biss – iż-żewġ personaġġi huma parti kbira mill-istorja tal-Passjoni ta’ Ġesù.  Dan għandu jimlina b’aktar ħeġġa biex il-ħidma lejn l-ikbar festa tal-knisja tagħna nkomplu nkabbruha fir-raħal tagħna, mhux biex nintilfu fit-tiżjin u t-tlellix, li huma wkoll importanti imma l-iktar biex dawn l-affarijiet jgħinuna nersqu u nifhmu aktar lil Alla.

Line_Endline

Il-Funzjoni tal-lejla tal-Vġili tal-Għid kif tkun?

HolySaturday

Illejla il-Knisja Kattolika tfakkar il-Vġili tal-Għid il-Kbir.  Il-Liturġija tal-Vġili ta’ l-Għid hija mimlija simboli. Fil-quddiesa tal-lejla jispikkaw erba’ taqsimiet:

 1. Tberik tan-Nar,il-mixgħela tal-Blandun u Tħabbira ta’ l-Għid
 2. Liturġija tal-Kelma
 3. Liturġija tal-Magħmudija
 4. Liturġija ta’ l-Ewkaristija

Il-Magħmudija tkun element qawwi u ċentrali f’din il-funzjoni. Magħha jintrabat ukoll it-tiġdid tal-wegħdiet tal-Magħmudija li kull Nisrani kien għamel fil-Magħmudija tiegħu.  Matul il-ġurnata ma tiġi ċċelebrata l-ebda quddiesa.

“F’Sibt il-Għid il-Knisja tishar mal-qabar tal-Mulej, timmedita fuq il-passjoni u l-mewt, u l-inżul fil-limbu, u tistenna b’sawm u talb il-qawmien”

Din hi l-omm tal-vġejjel kollha għax il-knisja tistenna l-qawmien tal-Mulej, ir-rebħa u ħelsien mid-dnub:

“Dik il-lejla kienet waħda ta’ sahra għall-Mulej biex ħariġhom mill-Eġittu, għalhekk dan l-istess lejl hu lejl ta’ sahra tal-Mulej għal ulied Iżrael, minn nisel għal nisel” (Eż 12,42)

Tberik-tad-dawl-u-tan-Nar-fil-Vgili-tal-Ghid

Il-Mixgħela tal-Blandun

 • Il-blandun jitnaqqax fih forma ta’ salib li jfisser: Kristu lbieraħ, illum, bidu u tmiem.
 • Mill-ħuġġieġa b’nar ġdid jinxtegħel l-blandun ġdid.
 • Is-saċerdot jitla’ bih mgħolli ‘l fuq fid-dlam – id-dawl ta’ Kristu jirbaħ d-dlam, jbiddel il-lejl f’jum. Il-knisja tiddi bid-dawl ta’ kull xemgħa. Il-poplu mgħammed jrodd ħajr lill-Alla.

Tberik-tal-Ilma-Vgili-tal-Ghid

L-Exultet

 • Dan hu innu sabiħ u solenni li jitkanta f’dan il-Lejl qaddis.
 • Filwaqt li jħabbar din il-festa jispjega il-kobor ta’ dan il-lejl u jistieden lill-kommunita għall-ferħ li jġib miegħu l-misteru ta’ l-Għid.

Liturġija tal-Kelma

 • Jinqraw 9 qari b’kollox:

7 mill-Antik Testment:  Dawn juru mumenti importanti mill-Istorja tas-Salvazzjoni qabel il-milja taż-żminijiet, ibda mill-

 1. Ħolqien,
 2. Abraham l-wegħda,
 3. Mose u l-ħelsien,
 4. Iżaija jħabbar il-ħelsien mill-Eżilju ta’ Babilonja
 5. flimkien ma’ Baruk, jistieden lil-poplu jersaq lejn Alla
 6. (l-istess) flimkien ma’ Baruk, jistieden lil-poplu jersaq lejn Alla
 7. Eżekjel u l-wegħda ta ħelsien

Glorja

 • Is-Saċerdot jintona għall-ewwel darba dan l-Innu filwaqt li jindaqqu l-qniepen sinjal ta’ ferħ.

Liturġija tal-Kelma

Jinqraw 2 qari mill-Ġdid Testment:

 • Epistola mill-ittra lir-Rumani (L-Epistola: Rumani 6: 3-11):  Pawlu jħeġġeġ lill-kommunità tiftakar li l-magħmudija hi għażla: mewt għad-dnub u qawmien għall-ħajja. Dan kollu hu għax Kristu qam.
  • Salm Responsorjali: Salm 117
 • Evangelju: Mark (16: 1-8):  Ir-rakkont tan-nisa li marru jaraw il-qabar u jidhrilhom Kristu maż-żerniq ta’ l-Ewwel Jum tal-Ġimgħa.

Liturġija tal-Magħmudija

 • Wara Randan sħiħ ta’ preparazzjoni biex jagħmlu l-għażla li jiċħdu d-dnub u l-ħajja ta’ qabel il-Knisja tagħżel dan il-lejl tant qaddis biex il-bniedem il-qadim jegħreq fl-ilma u jqum għall-ħajja dak ġdid.
 • Il-Kommunità wkoll iġġedded il-wegħdiet li għamlet fil-Magħmudija.

Liturġija Ewkaristika

 • Din hi l-quċċata taċ-Ċelebrazzjoni – Kristu qam u għadu magħna jingħata għalina.
 • Il-Kristjan jista’ jieħu sehem mil-lum fl-Għid li ma jispiċċa qatt “Din hi l-ħajja ta’ dejjem li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru u lill-Ġesu Kristu li inti bgħatt.” (Ġw 17,3)

Line_Endline

Birzebbuga Carnival

The Carnival in Birzebbuga Malta

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa